Reglement van Inwendige Orde

Tegenhanger op de nieuwe website:
- http://poseidon.be/reglement
- http://poseidon.be/statuten

Pas je bookmarks / favorieten aan

Dit reglement is van toepassing vanaf 2 september 2016 en kan bij eenvoudige beslissing van de beheerraad ten allen tijde aangevuld of gewijzigd worden.

1. Leden
Minderjarige leden dienen een geschreven toelating van de ouders of wettelijk aangestelde verantwoordelijke voor te leggen. Ze dienen minstens 14 jaar te zijn om deel te nemen aan de zwembadtrainingen en theorielessen (zoals statutair bepaald). Ereleden of sympathiserende leden nemen niet deel aan de zwembadtraining, lessen en buitenduiken. Zij nemen enkel deel aan het sociale en culturele leven van de club. Zij mogen aanwezig zijn op de AV maar hebben geen stemrecht en mengen zich niet in de debatten. "Zwemmende leden" alleen geïnteresseerd in zwemmen en oppervlaktepalmen, nemen evenmin deel aan de zwembadtraining, lessen en buitenduiken. Elke kandidatuur tot lidmaatschap van een kandidaat-lid komende van een andere duikvereniging wordt geëvalueerd door de raad van bestuur (zoals statutair bepaald). De raad van bestuur heeft het recht al naargelang de omstandigheden een ledenstop voor onbepaalde tijd in te voeren.
Door zich aan te sluiten bij duikschool Poseidon gaat het lid ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens (beperkt tot: naam, adres, telefoonnummer, email) gebruikt zullen worden voor de goede werking van de duikclub (bv. raadpleegbaarheid door andere leden). De persoonlijke gegevens van de leden zullen nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden

2. Lidgelden
De lidgelden worden vooruit en voor gans het jaar betaald. Tweede leden en volgende(n) uit eenzelfde gezin of wettelijk samenwonenden betalen een verminderde bijdrage. Personen die eerste lid zijn bij een andere duikvereniging van de federatie BEFOS/FEBRAS en zich bij Poseidon aansluiten, betalen het gewone lidgeld min de federale bijdrage. De lidgelden kunnen jaarlijks door de raad van bestuur herzien worden. De jaarlijkse bijdrage (in euro) voor lidmaatschap bedraagt :

 Bij aansluitingVolgende
jaren
sep-dec
tot aug
jan-apr
tot aug
mei-jun
tot aug
volg. jaar
Eerste lid van een gezin, zonder brevet 330245305 105
Id. met Nelos brevet 160 120 180 105
Id. met niet-Nelos inschaalbaar brevet 205 ¹) 165 ¹) 225 ¹) 105
Aansluiting tweede club, met brevet 90 75 100 50
Wederaansluiting na onderbreking van min. 1 jaar125 85 165 105
Volgende leden van eenzelfde gezin -5 -5 -5 -5
¹) Inclusief 20 euro voor administratieve inschaling naar Nelos 1 ster duiker brevet en 25 euro voor duikboekje+logboek.

Kinderen jonger dan 14 jaar, onder toezicht en verantwoordelijkheid van een ouder, mogen gratis gebruik maken van het wedstrijdzwembad op voorwaarde dat dit niet hinderlijk is voor de duiktraining. Partners van leden of kinderen van leden vanaf 14 jaar, die enkel geïnteresseerd zijn in zwemmen of oppervlakte palmen, worden voor wat betreft de verzekering opgenomen in de lijst van "zwemmende leden" van Nelos en betalen de bijdrage vastgelegd door Nelos. Zwemmende leden worden beschouwd als toegetreden leden en hebben bijgevolg geen stemrecht. Wie eveneens aan de opwarmingsoefeningen wil deelnemen of met flessen wil oefenen dient zich als tweede gezinslid aan te sluiten. Bij elke betaling van het lidgeld moet het duikboekje van het desbetreffend lid afgestempeld worden. Na betaling van het lidgeld, krijgt elk lid een lidkaart.

3. Verkiezing Beheerraad
Elk lid dat minstens 2 opeenvolgende, volledige kalenderjaren effectief lid is kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de Raad van Bestuur. De kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter, ten minste 8 dagen vóór de algemene vergadering. De stemming is geheim en schriftelijk. Enkel de kandidaten die de eenvoudige meerderheid der stemmen behalen komen in aanmerking om de vacante plaatsen in de raad van bestuur op te vullen (zoals statutair bepaald). De eenvoudige meerderheid der stemmen is gelijk aan de helft +1 van het totaal van de positieve en negatieve stemmen. De ongeldige stemmen en blanco's worden buiten beschouwing gelaten.

4. Medisch Onderzoek
Nieuwe leden dienen zich binnen de 30 dagen na aansluiting medisch te laten onderzoeken en het bewijs ervan voor te leggen. Het jaarlijks medisch onderzoek is verplicht en dient telkens hernieuwd te worden tussen 1 september en 15 januari. Het medisch onderzoek uitgevoerd van september tot december, blijft geldig tot december van het daaropvolgend jaar. De leden die hun jaarlijks medisch onderzoek niet tijdig hernieuwen, kunnen niet vermeld worden op de Nelos-ledenlijst en zijn geen lid van Nelos en dus niet verzekerd voor duikongevallen (ook niet in het zwembad!). Ze mogen niet meer aan de trainingen en aan de buitenduiken deelnemen. Het elektrocardiogram onder belasting volgens de NELOS eisen is vanaf 45 jaar, om de 5 jaar verplicht en valt onder dit reglement. Zwemmende leden dienen zich niet medisch te laten onderzoeken.

5. Verantwoordelijke Duikonderricht
De verantwoordelijke duikonderricht is minstens 1* instructeur en effectief lid. De verantwoordelijke wordt gekozen met een gewone meerderheid van stemmen onder en door de instructeurs aangesloten als effectief bij de club. Om geldig te stemmen dienen alle instructeurs die tot het college van instructeurs behoren hun stem uit te brengen. Stemmen met volmacht is mogelijk. De verantwoordelijke wordt voor een periode van drie jaar verkozen en de beslissing van de instructeurs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Na ontslag van de verantwoordelijke duikonderricht heeft de verkiezing van de nieuwe duikverantwoordelijke plaats op de eerstvolgende vergadering van de instructeurs. De duikverantwoordelijke houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de duiksport en het duikonderricht en past strikt de NELOS regels en normen toe. De verantwoordelijke duikonderricht is verantwoordelijk voor de organisatie van lessen, de trainingen, de clubduiken en de brevetafnames binnen de club. In deze taken wordt hij/zij bijgestaan door de instructeurs en de 3* en 4* duikers die les geven. Voor beslissingen en daden die het clubleven aanbelangen en niet vallen onder de NELOS reglementering duikonderricht, is hij/zij verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Indien blijkt dat de verantwoordelijke van het duikonderricht in zijn/haar taak te kort schiet, heeft de raad van bestuur het recht in te grijpen en eventueel maatregelen te nemen. Het bestuur kan bij unanimiteit van stemmen besluiten over te gaan tot het ontslag van de verantwoordelijke duikonderricht. De verantwoordelijke van het duikonderricht kan niet deelnemen aan de stemming in verband met zijn/haar ontslag. Hij/zij dient het lokaal te verlaten tijdens de stemming.

6. Raad van Instructeurs
De raad van instructeurs is samengesteld uit alle instructeurs aangesloten als effectief lid bij Poseidon. Een instructeur ingeschreven als toegetreden lid maakt geen deel uit van de raad. De raad van instructeurs vergadert minstens 3 maal per jaar (1ste week van september, december, maart). De vergaderingen worden voorgezeten door de verantwoordelijke van het duikonderricht. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen door de aanwezige instructeurs. De leden die niet aanwezig kunnen zijn, mogen hun kandidatuur stellen voor een bepaalde taak. De instructeurs staan de verantwoordelijke van het duikonderricht bij in het organiseren van het duikonderricht en de jaarlijkse lesgeversvergadering. Zij helpen bij het geven van theoretische en praktische lessen en brevetafnames. Zij evalueren de kandidaturen voor 3*D, 4*D en instructeursbrevetten en stellen de duikkalender samen met inbegrip van de aanduiding van een verantwoordelijke bij de clubduiken. De raad van instructeurs evalueert eveneens de kandidatuur van een instructeur die zich als effectief lid bij de vereniging wenst aan te sluiten. Hun beslissing dient bekrachtigd te worden door de raad van bestuur. Indien de raad van instructeurs een positief advies uitbrengt i.v.m. de aansluiting van een instructeur als effectief lid kan deze door de raad van bestuur bekrachtigd of herroepen worden met eenvoudige meerderheid. Indien de raad van instructeurs een negatief advies uitbrengt, dient de raad van bestuur deze beslissing te aanvaarden en wordt deze instructeur geweigerd als lid van Poseidon.

7. Zwembadtrainingen
De trainingen gaan door van september tot en met juni op maandag en donderdag van 21 tot 22.30 uur. Poseidon past integraal de opleidingsmethode toe zoals beschreven in het NELOS duikonderricht. Bij apneu-oefeningen dient er steeds een veiligheidscontrole in het water aan de oppervlakte voorzien te worden. Individueel trainen en apneu-oefeningen uitvoeren is niet toegelaten. Elke training wordt een redder aangeduid die instaat voor de veiligheid. Tot de training worden alleen leden toegelaten die in orde zijn met het lidgeld en het medisch onderzoek (zie ook punt 3). De raad van bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan zoals o.a. voor leden van andere clubs die als gast op bezoek zijn. Kandidaat leden kunnen éénmaal initiatieles volgen tegen betaling van 5 euro. De beginnende leden dienen vanaf de vierde training hun persoonlijke basisuitrusting (duikbril, snorkel, loodgordel + lood, zwemvliezen) mee te brengen. Diegenen die tijdens de les duikmateriaal gebruikt hebben, zullen dit na de les in goede staat terugbrengen naar de aangewezen plaats. De lesgever is hiervoor verantwoordelijk. In gans het zwembadgebouw is het verboden te roken. Rond het zwembad mag er niet met schoeisel gelopen worden.

8. Brevetten
Om aan de brevetafname volgens de modaliteiten van het NELOS duikonderricht te kunnen deelnemen, dienen de leden, na de lessenreeksen met vrucht te hebben doorlopen, hun kandidatuur schriftelijk te stellen bij de verantwoordelijke duikonderricht. Kandidaturen voor 3*D, 4*D en een instructeurs-titel dienen minstens 2 weken voor samenkomst van de raad van instructeurs aangevraagd te worden. Deze brengt een gunstig of ongunstig advies uit. Voor een instructeurstitel dient het advies bekrachtigd te worden door de raad van bestuur. Leden overkomend van een andere club kunnen hun kandidatuur voor een 4*D of een instructeursbrevet pas geldig stellen na 12 maanden effectief lidmaatschap bij Poseidon.

9. Duiken in Open Water
Voor alle duiken in open water gelden de NELOS regels en normen, die kunnen geraadpleegd worden op de Nelos website (http://www.nelos.be.). Met nadruk wordt erop gewezen dat men slechts door de verzekering gedekt is als men zich aan deze regels en normen houdt. Elke duiker dient zich bovendien te houden aan de reglementen eigen aan de duikplaats en aan de richtlijnen opgelegd door de duikverantwoordelijke.

10. Huur Materieel
Het uitlenen is afhankelijk van de beschikbaarheid van het materieel. Prioriteit van uitlenen wordt gegeven aan kandidaten nieuwe 1* duikers. Enkel het materiaal dat zich in het vulstation bevindt wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt. Elk lid kan slechts 1 duikfles huren. Er worden geen duikflessen verhuurd aan niet-leden. De huurprijs wordt vastgesteld door de raad van bestuur op voorstel van de materiaalmeester. Het verhuurde materiaal moet met bon of gepast geld contant betaald worden. Het materiaal wordt afgehaald op elke trainingsdag tussen 20.00 en 20.30 uur. De huurder is verantwoordelijk voor het materieel. Hij zal het met zorg behandelen en goed gereinigd en gespoeld terug inleveren. Het materiaal wordt steeds teruggebracht bij de eerstvolgende training. Een persoon die geleend materiaal terug binnen brengt kan dit enkel opnieuw ontlenen indien er zich geen andere kandidaat aanmeldde vóór 20.30 uur. Eventuele schade of verlies moet vergoed worden. Bij niet tijdig inleveren van het gehuurd materiaal wordt een boete van 10 euro per stuk en per training aangerekend. Indien een lid tijdens een kalenderjaar driemaal zijn materiaal te laat inlevert, wordt hij/zij voor een maand geschorst voor het opnieuw huren van materiaal. Tijdens de vakantieperiode (juli en augustus) kan materiaal gehuurd worden voor 2 maanden volgens voorwaarden vastgelegd door de raad van bestuur in samenspraak met de materiaalmeester. Verdere modaliteiten met betrekking tot het materiaal zijn te raadplegen in het vulstation.

11. Vullen Der Flessen
Er kunnen maximaal twee gekeurde privé-duikflessen per clublid gratis gevuld worden op de dagen en uren bepaald door de raad van bestuur (maandag en donderdag van 20.00 tot 20.30 uur). Bijkomende duikflessen en duikflessen van niet-leden kunnen op dezelfde dagen en uren gevuld worden.

12. Tucht
De leden ontvangen een kopie van dit reglement van inwendige orde bij hun inschrijving. Zij worden verondersteld het te kennen en toe te passen. Bij wangedrag neemt de raad van bestuur passende maatregelen. Deze kunnen gaan van een opmerking tot schorsing. Uitsluiting kan enkel gebeuren op de AV volgens de statuten.


Statuten

I. Stichters

Passenier Corneille, Meesberg 59, 3220 Holsbeek
Vanhove Roger, Philipslaan 8, 3000 Leuven
Geleyns Jacqueline, Philipslaan 8, 3000 Leuven
Vandermotten Freddy, Prosper Poulletlaan 4, 3000 Leuven

II. Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1: De vereniging draagt de naam: "POSEIDON", vereniging zonder winstoogmerk.

Alle stukken, (akten, facturen, aankondigingen, orders, bekendmakingen en andere stukken) die uitgaan van de vzw, moeten deze benaming vermelden, alsook het hierna vermeldt adres van de zetel van de vereniging.

Artikel 2: De vereniging is gevestigd te 3001 Leuven, Waverse baan 145/4 en ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel mag naar elk ander adres binnen het gerechtelijk arrondissement Leuven overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 3: De vereniging heeft tot doel de watersport in het algemeen, en de onderwatersport in het bijzonder en alle hiermee verwante activiteiten, in alle wateren en onder alle vormen te beoefenen en te bevorderen, alsook het inrichten van allerlei manifestaties in verband met dit doel. Zij is bevoegd alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in eigendoms- of andere zakelijke rechten te verwerven. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4: De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

III. Leden

Artikel 5: De leden moeten tenminste veertien jaar oud zijn. Het getal der leden is niet beperkt. Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur en na een medisch onderzoek dat de geschiktheid van de kandidaat laat blijken. Een lid dat voor een periode, langer dan één volledig kalenderjaar, de vereniging verlaat en zich nadien terug aansluit, wordt als een nieuw lid beschouwd.

Artikel 6: Er zijn twee soorten leden:

 1. "Effectieve leden", van wie het aantal minimum drie bedraagt. Hun rechten en plichten worden bepaald door de wet, alsook door de hiernavolgende statutaire bepalingen.
  Om effectief lid te worden moet men:
  1. genieten van de volledige afwezigheid van verzet, uitgaande van de effectieve leden. Dit gebeurlijk verzet moet schriftelijk en gemotiveerd aan de Voorzitter kenbaar gemaakt worden.
  2. aangenomen worden door de raad van bestuur.
  3. de door de raad van bestuur bepaalde bijdragen betalen.
  4. zich gedragen naar alle wettelijke en statutaire vereisten, alsook naar deze, die vervat zijn in een door de raad van bestuur uitgevaardigd Reglement van Inwendige Orde.
  5. meerderjarig zijn.
  6. één kalenderjaar lid zijn van de vereniging.
  7. als eerste lid aangesloten zijn (de bijdrage aan Nelos via Poseidon vzw betaald hebben).
  Alle effectieve leden hebben stemrecht.

 2. "toegetreden leden" overeenkomstig art.2ter van de VZW-wet, van wie de rechten en de plichten bepaald worden door de hiernavolgende statutaire bepalingen.
  Om toegetreden lid te worden moet men:
  1. voldoen aan de 4 eerste bepalingen betreffende effectieve leden.
  2. als minderjarige: een schriftelijk toelating van de ouders of voogden van de minderjarige, aan de raad van bestuur overhandigen.
  Toegetreden leden hebben geen stemrecht. Toegetreden leden die voldoen aan alle voorwaarden voor effectieve leden worden automatisch effectief lid.
Artikel 7: Personen die zich op één of andere wijze verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging en de doelstellingen ervan ondersteunen kunnen door de raad van bestuur aangenomen worden als erelid. Ereleden betalen geen bijdrage en hebben geen stemrecht.

Artikel 8. Personen die lid zijn van de Federatie BEFOS-FEBRAS via een andere duikvereniging, doch willen deelnemen aan de activiteiten van de club, betalen een bijdrage bepaald door de raad van bestuur. Deze "tweede clubleden" hebben geen stemrecht en worden beschouwd als toegetreden leden.

Artikel 9: De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum 500 euro en wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgelegd. De bijdragen voor een nieuw werkingsjaar zijn opeisbaar één maand na de aanvang van dit werkingsjaar. De bijdragen mogen enkel in ontvangst genomen worden door de penningmeester of de gevolmachtigde daartoe aangesteld. De gebeurlijke teruggave van de bijdragen, zowel van de effectieve als toegetreden leden, worden eveneens bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 10: Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Een lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht uit de vereniging te treden.

De uitsluiting van een lid, kan enkel door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken en nadat het lid is gehoord door de raad van bestuur.

Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt of onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld, en eveneens zodra het lid aan de hierboven onder ART.6 gestelde voorwaarden niet langer voldoet.

Artikel 11: Uittredende of uitgesloten leden en de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen nooit aanspraak maken op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.

IV. Bestuur

Artikel 12: De vereniging wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders en een maximum van negen bestuurders. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. De bestuurders dienen effectieve leden van de vereniging te zijn.

Hun mandaat duurt drie jaar. Hun mandaat eindigt bovendien door overlijden, ontslag of uitsluiting. Ze worden verkozen door de leden van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid der stemmen (50% + 1 stem). De stemming is geheim en schriftelijk. Op het einde van zijn mandaat is een bestuurder uittredend en herkiesbaar. De kandidaturen voor een functie in de raad van bestuur moeten schriftelijk, ten laatste 8 dagen voor de Algemene Vergadering ter kennis gebracht worden van de Voorzitter. Hij/zij die zich kandidaat stelt voor een functie in de raad van bestuur moet minstens twee volledige kalenderjaren aangesloten zijn als effectief lid bij de vereniging.

Indien het aantal leden van de raad van bestuur om welke reden ook zou verminderen, dan blijft de raad van bestuur geldig zijn taken uitoefenen tot de eerstvolgende algemene vergadering, die nieuwe titularissen zal kiezen voor de opengevallen plaatsen. De bestuurder, verkozen door de aanblijvende bestuurders ter vervanging van een ontslagnemend, overleden of uitgesloten bestuurder, vervult diens mandaat slechts voor de overblijvende periode.

Artikel 13: De Raad van Bestuur kiest jaarlijks uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad van bestuur gaat tevens over tot de verdeling van de andere functies. De toewijzing van deze functies gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen en wordt toegewezen voor een periode van één jaar.

Artikel 14: De Raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze gezamenlijk bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. De Raad is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen de organisatie, de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van personeel, alsook het uitvaardigen van een Reglement van Inwendige Orde. De raad van bestuur is bovendien bevoegd alle daden van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 15: De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meerdere afgevaardigde-bestuurder(s) aanduiden, die voor een bepaalde duur met het dagelijks bestuur worden belast. Dit verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling, en ondertekent namens de vereniging alle kwijtingen en ontvangstbewijzen ten aanzien van derden. Voor handelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, en voor deze waarvan de waarden 2.500 euro te boven gaat, is de vereniging slechts gebonden door de handtekening van minstens twee bestuurders. Voor alle andere handelingen volstaat de handtekening van de bestuurder, onder wiens bevoegdheid die handelingen vallen en nadat hij hiervoor door de raad van bestuur gemachtigd werd.

Artikel 16: Onverminderd het gezamenlijk optreden van de raad van bestuur kan de raad van bestuur de bevoegdheid om de vereniging extern in en buiten rechte te vertegenwoordigen opdragen aan een beperkt aantal bestuurders. Desgevallend benoemt de raad van bestuur daartoe de noodzakelijke bestuurder(s).

Artikel 17: De raad van bestuur vergadert na oproeping, per gewone brief of per e-mail, door de Voorzitter, Secretaris of door eender welke bestuurder. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. De besluiten worden genomen indien ten minste de helft der bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.

V. Algemene Vergadering

Artikel 18: De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter. Haar besluiten verbinden alle leden, zowel de effectieve als de toegetreden leden. Elk effectief lid beschikt over één stem. Elk effectief lid kan zich echter door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.

Artikel 19: De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden haar door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 18 januari 2003, toegekend. Tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren: het wijzigen van statuten, het benoemen en de afzetting van bestuurders, de benoeming en de afzetting van de controleurs van de rekeningen, de kwijting aan bestuurders en controleurs van de rekeningen, het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen, het ontbinden van de vereniging, de uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 20: De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur samengeroepen telkens het doel of het belang van de vereniging dit vereist. Zij moet ook eenmaal per jaar, binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar bijeengeroepen worden voor de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook van het beleid van de bestuurders. De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één vijfde van de effectieve leden, zoals dit blijkt uit het laatst ter griffie van de bevoegde rechtbank neergelegde ledenregister, daarom verzoeken en binnen één maand na het indienen van het schriftelijk verzoek bij de raad van bestuur. De oproeping tot een algemene vergadering wordt gedaan onder de handtekening van de Voorzitter of van twee bestuurders, per gewone post of e-mail, ten laatste acht dagen voor de algemene vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en de agenda die door de raad van bestuur wordt vastgelegd. Elk voorstel dat door één twintigste van het totaal aantal effectieve leden, zoals dit blijkt uit het laatst ter griffie van de bevoegde rechtbank neergelegde ledenregister, schriftelijk wordt voorgedragen en ondertekend, zal eveneens op de agenda worden geplaatst. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet ter stemming gebracht worden.

Artikel 21: Met uitzondering van de door de wet of door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering beslissend. Haar besluiten verbinden alle leden, zowel de effectieve als de toegetreden leden. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping is vermeld en indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet bereikt wordt, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Voor elke wijziging van de statuten is een meerderheid van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vereist, ook op de tweede vergadering. De tweede vergadering moet minstens vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.

Een wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding van de vereniging kunnen enkel aangenomen worden met een vier/vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

Artikel 22: Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, goedgekeurd door de raad van bestuur en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de leden die dit wensen. Afschriften of uittreksels worden door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris ondertekend. Elk lid ontvangt een verslag.

Art26 novies van de VZW-wet vereist dat de raad van bestuur binnen één maand na de algemene vergadering een afschrift van de notulen neerlegt ter griffie van de bevoegde rechtbank, samen met het geactualiseerde ledenregister en de jaarrekening. Bestuurswijzigingen, statuutwijzigingen en beslissingen over ontbinding en vereffening moeten via dezelfde griffie bij uittreksel bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

VI. Rekeningen en Begroting

Artikel 23: Het boekjaar van de vereniging stemt overeen met het kalenderjaar. Na elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, de inventaris en balans opgesteld, alsmede de begroting voor het volgend jaar. Zij worden binnen de zes maanden na afsluiting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet bij wijze van dividenden aan de leden uitgekeerd worden.

De rekeningen en begroting worden tenminste 8 dagen voor de jaarvergadering ter kennis gebracht aan de effectieve leden, die alsdan inzage kunnen vorderen, doch zonder verplaatsing van de bescheiden waarop deze rekeningen en begroting gesteund zijn. De algemene vergadering van het vorig jaar kan één of meerdere controleurs voor de rekeningen aanstellen, die dan verslag uitbrengen op deze jaarvergadering.

De jaarrekening wordt door de raad van bestuur binnen één maand na de vergadering op de griffie van de bevoegde rechtbank neergelegd overeenkomstig de bepalingen van de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

VII. Ontbinding en Vereffening

Artikel 24: De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zoverre het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig art.19 van onderhavige statuten, ofwel door een gerechtelijke beslissing. De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars of bij gebreke daarvan kan de bevoegde rechtbank tot zulke benoeming overgaan. Door de algemene vergadering wordt hun bevoegdheid bepaald, de wijze van tegeldemaking der goederen en van de vereffening der schulden vastgelegd. Bij bepaling van de bestemming moeten de vereffenaars en de algemene vergadering rekening houden met het doel van de onderhavige vereniging en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen.

Artikel 25: Ingeval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan een vereniging met een belangloze doelstelling, met name: aan een vereniging zonder winstoogmerk met hetzelfde maatschappelijk doel als deze vereniging.

Artikel 26: Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden voorzien zijn, worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s, gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002 en 18 januari 2003.

VIII. Raad van Bestuur (geactualiseerd per 10.10.2013)

 1. Koen Van Orshaegen: voorzitter
 2. Björn Slootmaekers: ondervoorzitter
 3. Hubertine Heremans: secretariaat
 4. Willy Vanhaelen: penningmeester
 5. Roger Oversteyns: materiaalmeester
 6. Mark Crahaij
 7. Jeroen Crets
 8. Pascale Depypere
 9. Christian Pypen
Bovenstaande gecoördineerde statuutwijziging werd aangenomen door de bijzondere algemene vergadering van 10/11/2008.
Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.